V4800

Power Ashley v4800
Spesifikasi
Stereo
8 ohm 4 x 800w
4 ohm 4 x 1200w

BTL
8 ohm 2 x 2400 w
4 ohm 2 x 3200 w

2 u power